...lang feng peng yun zhen deng ding ting ying 那些是整体认读音节...

日期:2022-08-04 00:00:06 人气:2

...lang feng peng yun zhen deng ding ting ying 那些是整体认读音节...

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
    A+

拼音的韵母,整体认读音节

答:声母 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 单韵母:a o e i u ü 复韵母:ai ei ui ao ou iu ie üe er 前鼻韵母:an en in un ün 后鼻韵母:ang eng ing ong 整体认读音节zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying 卷舍特殊韵母有1个 er 汉语拼音音节表 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming f fa fo fei fou fan fen fang feng d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng h ha he hai hei hao hou hen hang heng j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng z za ze zi zai zao zou zang zeng c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

更多解答

帮我把他们住上拼音

答:痴想 隐秘 铁青 凝成 诱惑 喧腾 训诫 确凿 菜畦 桑葚 轻捷 蟋蟀 臃肿 脑髓 相宜 书塾 方正 博学 蝉蜕 肿胀 叮嘱 恐惧 骊歌 花圃 丑陋 讪笑 嫉妒 瞬息 幽寂 延绵 澎湃 狂澜 屏障 哺育 懊悔 祈祷 逼狭 崎岖 阻抑 炽痛 嗥鸣 斑斓 谰语 怪诞 亘古 默契 天垄 蚱蜢 污秽 宰割 筹划 彷徨 仰慕 衰微 赫然 重荷 愁苦 深邃 踌躇 巴望 锁闭 磐石 归省 行辈 撺掇 凫水 狂舞 闪射 火烈 飞溅 亢奋 晦暗 羁绊 蓦然 冗杂 搏击 烧灼 奔突 翻飞 幽暗 惬意 疏密 包罗 朱砂 清扬 静穆 端凝 颦蹙 粲然 嗔视 无垠 癫狂 凛冽 吞噬 销蚀 赢弱 步履 告罄 遗孀 作践 沮丧 搁浅 斫痕 抵御 愁闷 砭骨 履践 余暇 阴霾 疆域 垂蔓 眼睑 眸子 流泻 肌腱 逞能 恍惚 甜腻 娴熟 劝诱 抽搐 沟壑 不羁 剽悍 疆场 驯良 勇毅 窥伺 迎合 疮痍 枉然 阔绰 观瞻 妍丽 庇荫 遒劲 犷野 畸形 颚骨 耸立 迂回 凝视 啜泣 纳罕 骚扰 小憩 茁壮 糟蹋 庸碌 辜负 发端 终极 迸溅 挑逗 繁密 伫立 凝望 笼罩 伶仃 稀零 饥寒 离乱 缀连 倔强 洗濯 玷污 怨恨 扒窃 诅咒 浓阴 贪婪 堕落 点缀 自豪 冉冉 苦熬 雏形 丰硕 稀疏 珍重 累累 低回 慧心 嬉戏 风韵 慷慨 闲适 撤消 禀告 厄运 折磨 行乞 正色 落难 归属 流落 固执 鞭策 盛名 报酬 奢望 蹂躏 呵责 懊恼 沉醉 迷醉 朗润 酝酿 卖弄 宛转 嘹亮 黄晕 烘托 静默 舒活 响晴 孪生 红润 温晴 安适 肌肤 秀气 绿萍 水藻 贮蓄 澄清 空灵 幽径 逝川 青翠 赞助 玄奥 清澈 禅心 唱和 湛蓝 归泊 寥阔 枯涸 清洌 闲游 笼罩 疏星 女娲 澄澈 幽光 嬉戏 凝神 犬吠 丁丁 幽谷 肥硕 栖息 裹藏 葱茏 幽雅 叹服 峰峦 预兆 眨巴 奇幻 远古 骸骨 乌有 潜行 均匀 梦寐 轻盈 诀别 荡漾 哞哞 潺潺 绵延 崩塌 弥漫 征兆 扰乱 哀鸣 狩猎 哀号 喧嚣 喑哑 沉寂 静谧 篡夺 灵敏 劫掠 酷爱 观测 指令 和算 海域 畅谈 神往 丫杈 寂寞 憔悴 肃杀 珍奇 嫌恶 笑柄 可鄙 什物 惊惶 瑟缩 傲然 虐杀 宽恕 怦怦 树杈 寒颤 定然 信服 嫩芽 霎时 拆散 委屈 摇摆 匿笑 花瓣 沐浴 祷告 妄弃 倘若 惊讶 无端 至爱 炫耀 称职 妥当 (330) 骨瘦嶙峋 心惊肉跳 小心翼翼 擎天撼地 忍俊不禁 蜂围蝶舞 昂然挺立 毫不犹豫 肃然起敬 头晕目眩 仙露琼浆 盘虬卧龙 怡然自得 海天相吻 明察秋毫 津津有味 庞然大物 浪子回头 绝处逢生 红灯绿酒 碌碌终生、玲珑剔透 回味无穷 苦心孤诣 繁弦急管 无忧无虑 塞翁失马 举世无双 心痛如割 返老返童 德高望重 惊慌失措 异国他乡 花枝招展 天灾人祸 险象迭生 猝然长逝 突如其来 问心无愧 碧瓦飞甍 得失之患 多愁善感 繁花绿叶 呼朋引伴 波光明灭 津津乐道 海枯石烂 连绵不断 千姿百态 弱肉强食 窸窣作响 昂首挺立 黯然缥缈 各得其所 恍然大悟 随声附和 日转星移 更胜一筹 开膛破肚 断肢残腿 变化无常 历历在目 隐隐约约 一叶孤舟 骇人听闻 莽莽榛榛 神通广大 踉踉跄跄 智子疑邻 可望不可即(71) chi xiang yin mi tie qing ning cheng you huo xuan teng xun jie que zao cai qi sang shen qing jie xi shuai yong zhong nao sui xiang yi shu shu fang zheng bo xue chan tui zhong zhang ding zhu kong ju 骊ge hua pu chou lou shan xiao ji du shun xi you ji yan mian peng pai kuang lan ping zhang bu yu ao hui qi dao bi xia qi qu zu yi chi tong 嗥ming ban nan lan yu guai dan 亘gu mo qi tian long zha meng wu hui zai ge chou hua pang huag yang mu shuai wei he ran zhong he chou ku shen 邃 chou chu ba wang suo bi pan shi gui sheng xing bei 撺duo 凫shui kuang wu shan she huo lie fei jian kang fen hui an 羁ban 蓦ran rong za bo ji shao zhuo ben tu fan fei you an 惬yi shu mi bao luo zhu sha qing yang jing mu duan ning 颦蹙 粲ran 嗔shi wu 垠 癫kuang lin 冽 tun shi xiao shi ying ruo bu lv gao 罄 yi 孀 zuo jian ju sang ge qian 斫hen di yu chou men 砭gu lv jian yu xia yin 霾 jiang yu chui man yan 睑 眸zi liu xie ji 腱 cheng neng huang 惚 tian ni 娴shu quan you chou chu gou 壑 bu 羁 剽han jiang chang xun liang yong yi kui si ying he chuang 痍 wang ran kuo chuo guan zhan 妍li bi yin 遒jin 犷ye ji xing 颚gu song li you hui ning shi 啜qi na han sao rao xiao 憩 zhuo zhuang zao ta yong lu gu fu fa duan zhong ji beng jian tiao dou fan mi 伫li ning wang long zhao ling 仃 xi ling ji han li luan zhui lian jue qiang xi 濯 玷wu yuan hen ba qie zu zhou nong yin tan lan duo luo dian zhui zi hao ran ran ku ao chu xing feng shuo xi shu zhen zhong lei lei di hui hui xin 嬉xi feng yun kang kai xian shi che xiao 禀gao e yun zhe mo xing qi zheng se luo nan gui shu liu luo gu zhi bian ce sheng ming bao chou she wang 蹂躏 he ze ao nao chen zui mi zui lang run yun niang mai nong wan zhuan 嘹liang huang yun hong tuo jing mo shu huo xiang qing luan sheng hong run wen qing an shi ji fu xiu qi lv ping shui zao zhu xu cheng qing kong ling you jing shi chuan qing cui zan zhu xuan ao qing che 禅xin chang he zhan lan gui bo liao kuo ku he qing 洌 xian you long zhao shu xing nv 娲 cheng che you guang 嬉xi ning shen quan fei ding ding you gu fei shuo qi xi guo cang cong 茏 you ya tan fu feng luan yu zhao zha ba qi huan yuan gu hai gu wu you qian xing jun yun meng mei qing ying jue bie dang yang 哞哞 潺潺 mian yan beng ta mi man zheng zhao rao luan ai ming 狩lie ai hao xuan xiao 喑ya chen ji jing 谧 cuan duo ling min jie lue ku ai guan ce zhi ling he suan hai yu chang tan shen wang ya 杈 ji mo 憔悴 su sha zhen qi xian e xiao bing ke bi shi wu jing huang se suo ao ran nue sha kuan shu 怦怦 shu 杈 han chan ding ran xin fu nen ya 霎shi chai san wei qu yao bai ni xiao hua ban 沐yu dao gao wang qi tang ruo jing ya wu duan zhi ai 炫yao cheng zhi tuo dang (330) gu shou 嶙峋 xin jing rou tiao xiao xin yi yi qing tian han di ren jun bu jin feng wei die wu ang ran ting li hao bu you yu su ran qi jing tou yun mu xuan xian lu qiong jiang pan 虬wo long 怡ran zi de hai tian xiang wen ming cha qiu hao jin jin you wei pang ran da wu lang zi hui tou jue chu feng sheng hong deng lv jiu lu lu zhong sheng 、ling 珑ti tou hui wei wu qiong ku xin gu yi fan xian ji guan wu you wu lv sai weng shi ma ju shi wu shuang xin tong ru ge fan lao fan tong de gao wang zhong jing huang shi cuo yi guo ta xiang hua zhi zhao zhan tian zai ren huo xian xiang die sheng 猝ran chang shi tu ru qi lai wen xin wu kui bi wa fei 甍 de shi zhi huan duo chou shan gan fan hua lv ye hu peng yin ban bo guang ming mie jin jin le dao hai ku shi lan lian mian bu duan qian zi bai tai ruo rou qiang shi fu fu zuo xiang ang shou ting li 黯ran 缥缈 ge de qi suo huang ran da wu sui sheng fu he ri zhuan xing yi geng sheng yi chou kai tang po du duan zhi can tui bian hua wu chang li li zai mu yin yin yue yue yi ye gu zhou hai ren ting wen mang mang 榛榛 shen tong guang da liang liang qiang qiang zhi zi yi lin ke wang bu ke ji

更多解答