bai du wen kun de wen dang ru he xia zai?

日期:2022-08-06 06:12:08 人气:1

bai du wen kun de wen dang ru he xia zai?

回答:不是有个下载选项吗?没财富值?
    A+

汉语拼音共有多少个音节

答:共计:399个 【A】(啊) ai(哀) an(安) ang(肮) ao(熬) [5个] 【B】 ba(八) bai(百) ban(班) bang(帮) bao(包) bei(悲) ben(奔) beng(崩) bi(比) bian(边) biao(标) bie(别) bin(宾) bing(兵) bo(波) bu(不) [16个] 【C】ca(擦) cai(才) can(参) cang(仓) cao(操) ce(册) cen(参) ceng(层) cha(查) chai(柴) chan(产) chang(长) chao(抄) che(车) chen(晨) cheng(成) chi(吃) chong(充) chou(抽) chu(出) chuan(川) chuang(创) chui(吹) chun(春) chuo(绰) ci(词) cong(聪) cou(凑) cu(粗) cuan(窜) cui(崔) cun(村) cuo(错) [33个] 【D】 da(大) dai(呆) dan(单) dang(当) dao(刀) de(德) dei(得) den(扽) deng(灯) di(地) dian(点) diao(刁) die(跌) ding(丁) diu(丢) dong(冬) dou(斗) du(读) duan(端) dui(对) dun(吨) duo(多) [22个] 【E】 e(鹅) ei(欸) en(恩) eng(鞥) er(儿) [5个] 【F】fa(发) fan(反) fang(方) fei(飞) fen(分) feng(风) fo(佛) fou(否) fu(夫) [9个] 【G】ga(伽) gai(该) gan(干) gang(刚) gao(高) ge(哥) gei(给) gen(根) geng(耕) gong(工) gou(沟) gu(姑) gua(瓜) guai(怪) guan(关) guang(光) gui(规) gun(棍) guo(国) [19个] 【H】ha(哈) hai(还) han(含) hang(航) hao(好) he(喝) hei(黑) hen(很) heng(横) hong(轰) hou(猴) hu(乎) hua(花) huai(怀) huan(欢) huang(荒) hui(灰) hun(昏) huo(火) [19个] 【J】ji(机) jia(家) jian(坚) jiang(江) jiao(交) jie(阶) jin(斤) jing(京) jiong(炯) jiu(究) ju(居) juan(卷) jue(决) jun(军) [14个] 【K】ka(卡) kai(开) kan(刊) kang(康) kao(考) ke(科) ken(肯) keng(坑) kong(空) kou(口) ku(苦) kua(夸) kuai(快) kuan(宽) kuang(狂) kui(亏) kun(困) kuo(阔) [18个] 【L】la(拉) lai(来) lan(兰) lang(狼) lao(劳) le(乐) lei(雷) leng(冷) li(离) lia(俩) lian(连) liang(良) liao(辽) lie(列) lin(林) ling(灵) liu(刘) long(龙) lou(楼) lu(路) lv(驴) luan(乱) lve(略) lun(抡) luo(罗) [25个] 【M】ma(妈) mai(麦) man(满) mang(忙) mao(毛) me(么) mei(眉) men(门) meng(蒙) mi(迷) mian(棉) miao(苗) mie(灭) min(民) ming(明) miu(谬) mo(模) mou(某) mu(目) [19个] 【N】na(那) nai(奶) nan(南) nang(囊) nao(脑) ne(呢) nei(内) nen(嫩) neng(能) ni(你) nian(年) niang(娘) niao(鸟) nie(捍) nin(您) ning(宁) niu(牛) nong(农) nou(弄) nu(奴) nv(女) nuan(暖) nve(虐) nuo(挪) [24个] 【O】o(哦) ou(欧) [2个] 【P】pa(趴) pai(拍) pan(盘) pang(旁) pao(跑) pei(培) pen(盆) peng(朋) pi(批) pian(偏) piao(飘) pie(撇) pin(拼) ping(平) po(坡) pou(剖) pu(扑) [17个] 【Q】qi(七) qia(恰) qian(千) qiang(枪) qiao(悄) qie(切) qin(亲) qing(青) qiong(穷) qiu(秋) qu(区) quan(全) que(缺) qun(群) [14个] 【R】ran(然) rang(让) rao(饶) re(热) ren(人) reng(扔) ri(日) rong(荣) rou(肉) ru(如) ruan(软) rui(锐) run(润) ruo(弱) [14个] 【S】sa(洒) sai(赛) san(三) sang(桑) sao(扫) se(色) sen(森) seng(僧) sha(杀) shai(晒) shan(山) shang(伤) shao(烧) she(舌) shen(深) sheng(生) shi(师) shou(手) shu(书) shua(刷) shuai(摔) shuan(拴) shuang(爽) shui(水) shun(顺) shuo(说) si(思) song(松) sou(搜) su(苏) suan(算) sui(岁) sun(孙) suo(所) [34个] 【T】ta(它) tai(台) tan(贪) tang(糖) tao(桃) te(特) teng(疼) ti(题) tian(天) tiao(条) tie(铁) ting(听) tong(通) tou(头) tu(土) tuan(团) tui(推) tun(吞) tuo(脱) [19个] 【W】wa(挖) wai(外) wan(完) wang(王) wei(威) wen(温) weng(翁) wo(我) wu(无) [9个] 【X】xi(西) xia(下) xian(先) xiang(香) xiao(小) xie(写) xin(心) xing(星) xiong(胸) xiu(休) xu(须) xuan(宣) xue(学) xun(寻) [14个] 【Y】ya(压) yan(烟) yang(央) yao(要) ye(业) yi(一) yin(音) ying(英) yong(用) you(优) yu(雨) yuan(元) yue(月) yun(云) [14个] 【Z】za(杂) zai(载) zan(咱) zang(脏) zao(早) ze(责) zei(贼) zen(怎) zeng(增) zha(扎) zhai(摘) zhan(占) zhang(张) zhao(照) zhe(这) zhen(针) zheng(正) zhi(支) zhong(中) zhou(周) zhu(朱) zhua(抓) zhuan(专) zhuang(庄) zhui(追) zhun(准) zhuo(捉) zi(资) zong(宗) zou(走) zu(足) zuan(钻) zui(最) zun(尊) zuo(作) [35个]

更多解答

sheng fantuo什么意思

答:如果有疑问请继续追问,单音节词是指一个拼音,就是一个音节表示一定的意义. 双音节词是两个或者三个以上的音节组成的词:(计398) A  a ai an ang ao B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian bia bie bin bing bo bu C ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo cong cou cu cuan cui cun cuo D da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo E e ei en eng er F fa fan fang fei fen feng fo fou fu G ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo H ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun K ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo L la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lü luan lüe lun luo M ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu N na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nü nuan nüe nuo O o ou P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu Q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun R ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo S sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo song sou su suan sui sun suo T ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo W wa wai wan wang wei wen weng wo wu X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun Y ya yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun Z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zong zou zu zuan zui zun zuo 资源已上传音节词分为单音节词和双音节词。 语文中,就是这些个音节共同组成一定的意义. 音节是只能表达声音的自然语音片段. 词是有声音和意义组成的语法单位. 在古代汉语中! ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ by,不需要拼的,一个汉字往往就是一个音节,双音节词占大多数! PS,双音节词是要拼读出来的,望您喜欢和采纳,直接就可以读。 音节索引,比如说“hao”“huai”“da”等,比如说“yi”“er”。 单音节词是一个音节组成的词

更多解答